Technical Translations

One recent example of technical translations includes parts of the manual for the Miramon GIS and Remote Sensing software (http://www.creaf.uab.es/miramon/):

————————-CATALAN————————-

OrdreRas: Ordenació dels valors d’un ràster.

Aquest mòdul genera un ràster d’índexs segons l’ordre (ascendent o descendent) que correspon als valors del ràster origen a ordenar.

El ràster d’entrada ha de ser un fitxer en format .IMG i el tipus de dades pot ser qualsevol dels suportats pel MiraMon (consulteu formats ràster suportats pel MiraMon). El ràster de sortida serà un fitxer en format IMG de valors enters, de tipus byte RLE, integer RLE o long RLE, depenent del nombre de nivells d’ordenació assolits. El fitxer de sortida sempre és de tipus RLE extracomprimit. S’assignarà el valor 0 com a valor NODATA del ràster de sortida.

L’ordenació es pot fer per un criteri ascendent o descendent però, en qualsevol supòsit, el valor 1 en el fitxer de sortida representarà el primer nivell. En el supòsit que dues cel·les tinguin el mateix valor es classificaran al mateix nivell. Si es desitja, es pot limitar el nombre màxim de nivells a ordenar.

També es possible indicar un valor límit que defienixi el llindar màxim o mínim a considerar. Depenent de si el límit és superior o inferior, s’ordenarà fins o des del valor límit, sempre incloent el propi límit en l’ordenació. Les cel·les que tiguin un valor que sobrepassi aquest llindar, es classificaran com a valors NODATA. Si el ràster original contenia valors NODATA i voleu diferenciar-lo dels valors NODATA generats per aquest mòdul, reclassifiqueu, amb CalcImg, els NODATA resultants a un valor adequat i multipliqueu el resultat de la reclassificació per una màscara obtinguda del ràster original on la zona amb dades tingui valor 1 i la resta el valor NODATA.

————————-ENGLISH—————————–

OrdreRas: Ordination of raster values.

This module generatea a raster image of indexes according to the order (ascending or descending) that corresponds to the original input raster values.

The input raster must be in the file format .IMG and the data type can be any supported by MiraMon (consult raster formats supported by MiraMon). The output raster file will be in the IMG format whole numbers of type byte RLE, integer RLE or long RLE, depending ont he number of ordination levels requested. The output file is always of the type RLE extracompresed. The value of 0 will be assigned as the NODATA value in the raster output file.

The ordination process can be completed using ascending or descending criteria but, in either case, the value of 1 will represent the first ordination level in the output file. In the case that two cells have the same value, they will be classified to to the same ordination level. If so desired, it is also possible to limit the maximum number of ordination levels.

It is also possible to define the minimum and maximum threshold values to be considered. Depending on whether or not the threshold limit is greater or lesser than the specified value, the ordination values will be calculated within the defined limits, always including the the limiting values within the ordaniation. Cells with values outside of the defined range will be classified as NODATA. If the original raster dataset included NODATA values that you wish to distinguish from the NODATA values generated by this module, reclassify, using CalcImg, the NODATA values of the output file from this module to a set value and then multiply the reclassified image with a mask image of the original raster, where the values of interest have a value of 1 and the rest are NODATA.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: